موسسه نوفن حامی البرز حمایت از مالکیت فکری فناوری ها را سر لوحه اهداف خود قرار داده است. ثبت ملی و ثبت بین المللی اختراع از جمله خدمات این موسسه می باشد.

رتبه 17,451
بازدید ماهانه 5,310
بدون تصویر
میانگین تغییرات
649
1660
8137
بهترین رتبه 9,359 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه