افزودن سایت

آدرس سایت خود را وارد نمایید.

شرایط تایید سایت
  1. سایت آنلاین و دارای محتوا باشد.
  2. سایت مطابق قوانین کشور باشد.
  3. سایت نوپا نباشد و دارای سابقه باشد.
  4. فقط دامنه‌ها مورد تایید هستند (زیردامنه مورد تایید نیست).