دبیرستان صالح یک مدرسه پسرانه در دو مقطع متوسطه اول و دوم است یکی از مدارس برتر منطقه هفت در شهر تهران قرار دارد

رتبه 16,575
بازدید ماهانه 5,584
بدون تصویر
میانگین تغییرات
11514
12364
308
بهترین رتبه 7,212 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه