سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس، جهت ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان مسکن مهر؛ پیمانکاران و شهروندان محترم می باشد.

رتبه 18,026
بازدید ماهانه 5,046
دسته اخبار و رسانه
سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس، جهت ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان مسکن مهر؛ پیمانکاران و شهروندان محترم می باشد.
ورودی
ورودی مستقیم 100.00%
میانگین تغییرات
166
1535
10089
بهترین رتبه 557 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه