با استفاده از قسمت های مشخص شده (نام علمی، نام فارسی، خانواده، شرایط رشدی، خاک، موارد استفاده دارویی، خوراکی و ...) بیش از 7400 گیاه را مورد جستجو قرار دهید.

رتبه 9,906
بازدید ماهانه 9,082
بدون تصویر
میانگین تغییرات
628
1691
1953
بهترین رتبه 6,550 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه