مجتمع فولاد ظفر بناب – zafar bonab steel production complex

رتبه 67,696
بازدید ماهانه 244
بدون تصویر
میانگین تغییرات
17878
44018
38982
بهترین رتبه 23,678 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه