سازمان آب و برق خوزستان به عنوان متولی آبهای سطحی و زیر زمینی عهده دار انجام مطالعات در برنامه ریزی منابع آبی ،احداث سدهای (مخزنی-انحرافی- تنظیمی)،شبکه های آبیاری وزهکشی،نیروگاههای برق آبی ،توسعه منابع آب وخاک و بهرهبرداری وحفاظت از این منابع می باشد.

رتبه 1,363
بازدید ماهانه 54,873
دسته علم و آموزش
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
میانگین تغییرات
576
4859
5126
بهترین رتبه 787 در فروردین 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه