انجمن خیریه حضرت قمربنی هاشم(ع) نجف آباد. انجمن خیریه حضرت قمر بنی هاشم(ع) در سال 1376با حضور 26 نفر از افراد خیر و متعهد شهر که به عنوان هیات امناء می باشند افتتاح گردید است

رتبه 36,726
بازدید ماهانه 1,445
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه