برای نابود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را سوزاند کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند .

رتبه 35,791
بازدید ماهانه 1,539
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 100.00%
میانگین تغییرات
4789
5403
10541
بهترین رتبه 22,780 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه