بازیگری جزو رشته های پر مخاطب بین رشته های سینمایی و سایر صنف هاست. اساتید این رشته سبک ها و متد های مختلفی دارند و معتقدند که هر بازیگر میتوان سبک بازی خود

رتبه 52,571
بازدید ماهانه 424
بدون تصویر
میانگین تغییرات
449
9575
20759
بهترین رتبه 31,812 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه