سایت بیگانگان باستانی با مطالبی در زمینه فضانوردان باستانی، یوفولوژی، باستانشناسی ممنوعه و تئوری توطئه همراه با ارایه اسناد و مدارک مربوطه.

رتبه 25,479
بازدید ماهانه 2,806
دسته اخبار و رسانه
بدون تصویر
ورودی
ورودی مستقیم 77.01%
موتورهای جستجو 22.99%
میانگین تغییرات
1783
1138
16883
بهترین رتبه 8,596 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه