موسسه آموزش عالی آفاق – موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی آفاق ارومیه

رتبه 14,520
بازدید ماهانه 6,538
بدون تصویر
میانگین تغییرات
10387
2651
7142
بهترین رتبه 3,253 در مهر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه