مرکز ارائه خدمات نوآوری و تجاری سازی فناوری امروز به عنوان «مرکز نوآوری دانش بنیان حوزه خدمات فناوری و تجاری سازی» ؛ ۱۴ سال است، برای حفاظت از اختراعات، مالکیت فکری و تجاری سازی فناوری در کنار مخترعین و کارآفرینان کشور هستیم؛ اراده کنید، تا همراه و پشتیبا

رتبه 12,169
بازدید ماهانه 7,845
بدون تصویر
میانگین تغییرات
2221
551
4
بهترین رتبه 12,071 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه