هلدینگ مس سرچشمه

رتبه 19,119
بازدید ماهانه 4,674
بدون تصویر
میانگین تغییرات
7869
17238
25780
بهترین رتبه 19,119 در اردیبهشت 1403
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه