شرکت شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت، مجاز به بهره برداری از شهرک غیر دولتی صنعتی صفادشت می باشد.

رتبه 40,151
بازدید ماهانه 1,324
بدون تصویر
میانگین تغییرات
4659
1818
8918
بهترین رتبه 35,009 در دی 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه