اپلیکیشن واقعیت افزوده پدیدار یک مرورگر واقعیت افزوده میباشد که میتواند محتوای تولید شده توسط تولیدکنندگان ( کاربران) میزکار پدیدار را به مخاطبان عرضه نماید.

رتبه 39,016
بازدید ماهانه 1,321
بدون تصویر
ورودی
موتورهای جستجو 100.00%
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه