مهر اول به عنوان بهترین دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه در کرج تمام شرایط برای تحصیل دانش آموزان را فراهم کرده است تا آنها را در رسیدن به هدف خود حمایت نماید.

رتبه 58,616
بازدید ماهانه 330
بدون تصویر
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه