متن و ترجمه آهنگ

رتبه 8,906
بازدید ماهانه 12,063
بدون تصویر
میانگین تغییرات
9081
6978
1757
بهترین رتبه 7,149 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه