مجموعه فرهنگی دانشگاه کارآفرین در سال ۱۳۹۴، با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی و پیشبرد دانشگاه ها به سمت دانشگاه نسل سوم، اقتصاد دانش بنیان و بستر سازی برای اشتغال جوانان، متشکل از خبرگان و صاحب نظران حوزه های کارآفرینی و مدیریت راه اندازی شد.

رتبه 36,194
بازدید ماهانه 1,504
بدون تصویر
میانگین تغییرات
12957
3266
7441
بهترین رتبه 17,377 در آبان 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه