مجله فناوری درباره ترفندها، آموزش ها، هوض مصنوعی و آینده تکنولوژی صحبت میکند. اگر شماهم دنبال یادگیری در این حوزه هستید، جای درستی قرار گرفته اید!

رتبه 50,976
بازدید ماهانه 516
بدون تصویر
میانگین تغییرات
6535
8821
1814
بهترین رتبه 30,674 در آذر 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه