bpmn.ir | تحلیل و مدل سازی فرآیندها با استفاده از bpmn2 – سیستم های نرم افزاری مدیریت فرآیند کسب و کار bpms – تحلیل داده ای سیستم های نرم افزاری مبتنی بر فرآیند

رتبه 32,688
بازدید ماهانه 2,890
بدون تصویر
میانگین تغییرات
24374
11817
20303
بهترین رتبه 29,447 در شهریور 1402
اطلاعات ماز
تاریخچه رتبه