کلیدواژه برجسته

Keyword Prominence

«برجستگی کلمات کلیدی» یا «Keyword Prominence» به میزانی از اهمیت یا تأثیر کلمات کلیدی در متن یا محتوای یک صفحه وب یا مقاله اشاره دارد. این مفهوم به تاکید و ویژگی آمدن کلمات کلیدی در بخش‌های مختلف یک صفحه وب مانند عنوان، زیرعنوان، عناوین، پاراگراف‌ها، یا بخش‌های مهم دیگر اشاره دارد.

برجستگی کلمات کلیدی در اطلاعات موتورهای جستجو به طور معمول به میزانی اشاره دارد که کلمات کلیدی در بخش‌های مهم و برجسته یک صفحه قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر کلمه کلیدی در عنوان یا زیرعنوان یا اولین پاراگراف یک مقاله ظاهر شود، این می‌تواند به موتورهای جستجو اطلاع دهد که آن کلمه کلیدی در این صفحه بسیار مهم است.

اما، باید توجه داشت که موتورهای جستجو امروزی بیشتر به تفسیر معنای محتوا تمایل دارند و تمرکز بر تجربه کاربری دارند، بنابراین تنها تکرار مکرر کلمات کلیدی در هر جایگاه ممکن نیست کافی باشد. اهمیت بهبود تجربه کاربری و ارائه محتوای با کیفیت و معنا دار همواره مهم است.