کد خطای 2xx

2xx status codes

کدهای وضعیت 2xx در پروتکل HTTP به معنای موفقیت و موفقیت در پردازش درخواست‌های کاربران است. این کدهای وضعیت نشان‌دهنده این هستند که درخواست کاربر با موفقیت در سرور پردازش شده و جوابی مناسب برای آن تولید شده است. برخی از این کدها و توضیحات مربوط به آنها عبارتند از:

  1. 200 OK: این وضعیت نشان‌دهنده موفقیت آمیز بودن درخواست است. سرور درخواست را با موفقیت پردازش کرده و پاسخ مناسب را ارسال کرده است.

  2. 201 Created: این وضعیت نشان می‌دهد که درخواست کاربر باعث ایجاد یک منبع جدید شده است. معمولاً هنگامی که یک منبع جدید ایجاد می‌شود و پاسخی با اطلاعات مربوط به آن ارسال می‌شود، این وضعیت استفاده می‌شود.

  3. 202 Accepted: این کد وضعیت نشان می‌دهد که درخواست کاربر پذیرفته شده و اما پردازش آن هنوز تکمیل نشده است.

  4. 204 No Content: این وضعیت نشان می‌دهد که درخواست با موفقیت انجام شده اما پاسخی ارسال نمی‌شود. به عبارت دیگر، اطلاعات جدیدی برای ارسال وجود ندارد.

  5. 206 Partial Content: این وضعیت وقتی اتفاق می‌افتد که فقط بخشی از منبع درخواست شده توسط کاربر برگردانده شده است، معمولاً درخواست هایی مانند درخواست های دانلود فایل های بزرگ.

این کدهای وضعیت نشان می‌دهند که درخواست کاربر با موفقیت در سمت سرور پردازش شده و پاسخ مناسبی برای آن تولید شده است.